หน้าแรก     จำนวนหมู่บ้านและประชากร 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร
จำนวนหมู่บ้านและประชากร  

จำนวนหมู่บ้าน และ ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

 

 

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วนทั้งหมูบ้าน จำนวน  3 หมู่บ้าน ดังนี้

               

                จำนวนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน ได้แก่

                                หมู่ที่ 1  บ้านหนองปรือ

                                หมู่ที่ 2 บ้านโนนมะเกลือ

                                หมู่ที่ 3 บ้านโคกคูขาด

                                หมู่ที่ 7 บ้านโจด

                                หมู่ที่ 8 บ้านโนนบ้านนา

                                หมู่ 9 บ้านโนนสามัคคี

 

                จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่

                                 หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง

                                หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง

                                หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวฟาน

 

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                ในตำบลหนองหัวฟางมีหน่อยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 

ข้อมูลด้านประชากรและเคหะ

                ประชากร

                                จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 พบว่า ณ เดือน มีราคม 2552 ประชากรของตำบลหัวฟานมีจำนวนทั้งสิ้น 3,604 คน จำแนกเป็นชาย 1,746 คน หญิง 1,858 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวน ครัวเรือนทั้งสิ้น 763 ครัวเรือนซึ่งจะดูไดจากตรารางเปรียบเทียบ ดังนี้

 

จำนวนครัวเรือนและประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

 

 

ที่มา ข้อมูลทะเบียนราษฎ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

( เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.. 2551 )

  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ณ   วันที่   6   กันยายน    2552

 หมู่ที่   1    จำนวน     242    คน

 หมู่ที่    2   จำนวน     815    คน

 หมู่ท่    3   จำนวน        28    คน

หมู่ที่     4   จำนวน       33     คน

หมู่ที่     5   จำนวน       42     คน

หมู่ที่     6   จำนวน       419   คน

หมู่ที่     7   จำนวน       489   คน

หมู่ที่     8   จำนวน       252   คน

หมู่ที่     9    จำนวน     280    คน

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.224.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,252,558

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
ถนนขามสะแกแสง-คง ต.หนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-971-308  Fax : 044-971-308
Email : nonghuafarn@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.